Lokímica, com a bona empresa formuladora i en el seu afany per millorar, realitza en el seu laboratori d’assajos, proves de nous productes buscant sempre la major efectivitat primant el respecte mediambiental i per a les persones.

Per això actualment segueix una línia d’investigació a base de matèries Biològiques i substàncies naturals per al desenvolupament de nous biocides, fruit d’aquesta línia ha estat la recent autorització per part del Ministeri de Sanitat de la utilització d’un nou insecticida específic per al control de paneroles a la Xarxa de Clavegueram, la classificació toxicològica ha estat la de Irritant en lloc de Nociu o Tòxic que representen un major risc per a la població i és l’habitual per a aquests tipus de formulats.