SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I MEDI AMBIENT

Lokímica té implantat un Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient, basat en les normes internacionals ISO 9001 i ISO 14001, certificat per AENOR, i definit en un Manual desenvolupat mitjançant Procediments i Instruccions tècniques complementàries.

Aquest sistema s’aplica a totes les activitats de l’empresa, fabricació de biocides, serveis de sanitat ambiental i prevenció i control de legionel·losi. I compta, amb un equip humà, integrants del Departament de Qualitat i Medi Ambient, que vetllen pel seu desenvolupament i bon funcionament.

La producció de residus tòxics i perillosos, és l’aspecte mediambiental més rellevant derivat de les activitats que Lokímica realitza. I és sobre aquest aspecte, on es fa més èmfasi, per part del Sistema de Gestió Medioambiental. Lokímica compta amb un Pla de Minimització de Productes tòxics i perillosos exigent, on s’estableixen una sèrie d’objectius de reducció de la producció dels diferents tipus de residus.

S’inclouen a continuació els documents corresponents a EMAS III, RSC GRI i la Política de Qualitat de l’empresa:

EMAS III  RSC GRI  Política de Qualitat de l'empresa